ecshop打印采购单插件2.7.1

2010-05-07 20:05 来源:www.chinab4c.com 作者:admin

       ecshop打印采购单插件2.7.1介绍:该插件主要可以通过商品编号搜索出包含该商品的所有ecshop订单.然后通过"打印采购单"按扭,可以分别统计出包含在该订单里面所有商品的统计信息。方便采购对商品进行采购和分析.最大的好处就是能对某特定商品进行销售统计.

      ecshop插件图片:

             

  

 

   相关插件:

        ecshop商品分类名称增加样式插件

       ecshop2.7.1直接购买插件

      ecshop2.7.1打印发货单插件

        联系QQ:760868471

      来源:中国B4C电子商务